Konsorcjum

Konsorcjum Bezpieczna Ferma powstało w Bydgoszczy w dniu 31 grudnia 2018 roku, a od 17 grudnia 2019 działa na podstawie umowy NR 00016.DDD.6509.00050.2018.02 zawartej w Warszawie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach której uzyskaliśmy dotację z działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz przeznaczyliśmy środki własne członków Konsorcjum na realizację operacji Bezpieczna Ferma – innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów. Całkowity budżet operacji: 3.078.318,45 PLN Kwota wnioskowanej pomocy: 2.707.872,94 PLN

Kim jesteśmy

Konsorcjum Bezpieczna Ferma działa na podstawie zawartej w Bydgoszczy w dniu 31 grudnia 2018 roku Umowy Konsorcjum. Konsorcjum pozyskało środki finansowe z działania ,,Współpraca’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Zostaną one wykorzystane na opracowanie i realizację operacji innowacyjno-wdrożeniowej pod nazwą  ,,Bezpieczna Ferma – innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów”. Umowa konsorcjum określa cele, które wspólnie chcemy realizować oraz nasze obowiązki. Strony zawarły konsorcjum, którego celem jest :

  1. wspólne opracowanie i złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach projektu pt. „Bezpieczna Ferma –  innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów
  2. wspólna – w razie przyznania dofinansowania w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie stosownej umowy o przyznaniu pomocy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej też „ Umowa o Dofinansowanie ”) – realizacja projektu o którym mowa w pkt. 1.                       

CZŁONKOWIE KONSORCJUM

  • Kujawsko – Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj – Lider Konsorcjum – Prezes Zarządu: Roman Wiśniewski
  • Kierownik projektu: Anna Rybka
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie k. Nakła nad Notecią, Dyrektor: dr Ryszard Kamiński, Broker innowacji: Marcin Skrok/Anna Mońko
  • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Rektor: prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, Kierownik badań: dr inż. Mirosław Banaszak, Koordynator terenowy: mgr. inż. Jakub Biesek
  • Olszewsky Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Daniel Olszewski (autor projektu)
  • Rolnicy – producenci drobiu: Bernadeta Figas (gm. Bądkowo); Robert Wiśniewski (gm. Lubicz); Henryk Rybka (gm. Dobrcz); Andrzej Pańka (gm. Bądkowo)

Współpraca w ramach PROW 2014 – 2020

Branża drobiarska w Polsce jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem w przemyśle mięsnym. Krajowa produkcja drobiu charakteryzuje się dynamicznym postępem technologicznym (Dybowski 2004). Ten obszar produkcji boryka się ze specyficznymi dla siebie problemami, od rozwiązania których zależy jego rozwój, jak i dalsze funkcjonowanie.

Polska jest 3 krajem na świecie pod względem produkcji kurcząt rzeźnych i pierwszym w Europie, gdzie około 40% produkcji trafia na rynki zagraniczne, co oznacza, że jest to ważny obszar rynku w naszej krajowej gospodarce. Ponadto polskie drobiarstwo konkuruje, w szczególności na rynkach zewnętrznych, z produkcją z innych krajów, jak Brazylia, Ukraina, USA, czy kraje azjatyckie. Krajowa produkcja dotąd konkurowała głównie ceną.

Obecnie kluczowe jest wyróżnienie się/zdobycie przewagi konkurencyjnej wyższą jakością produkcji. Jest to też zgodne ze zmieniającymi się potrzebami konsumentów – poszukujących właśnie mięsa wyższej jakości, od identyfikowalnego rolnika, pochodzącego z chowu prowadzonego z dbałością o dobrostan zwierząt i ograniczenie stosowania farmakologicznych środków weterynaryjnych. Dla utrzymania/rozwoju branży niezbędne jest zapewnienie eksportu, w szczególności do krajów UE, bez niego nadprodukcja kurcząt wywoła kryzys branży. Obecnie mamy do czynienia właśnie z takim kryzysem – kiedy cena skupu żywca jest znacznie niższa od kosztów produkcji. Dzieję się tak między innymi dlatego, że polska produkcja konkuruje z importem do Wspólnoty z krajów spoza UE. Stad też, aby utrzymać rozwój branży potrzebne są innowacyjne technologie, które pozwolą na uzyskanie surowca rzeźnego o podwyższonej jakości.

W ten trend bez wątpienia wpisuje się system nadzorowanej produkcji „Bezpieczna Ferma”, którego nadrzędnym celem jest uzyskanie surowca rzeźnego o podwyższonej jakości, przy 42-dniowym chowie kurcząt rzeźnych z zachowaniem podwyższonego dobrostanu, przy zastosowaniu dodatku kopalin naturalnych (zeolitu i haloizytu) do paszy oraz do ściółki. Poprzez zastosowanie dodatku kopalin naturalnych możliwe będzie także podniesienie jakości podeszew stóp poprzez ograniczenie występowania kontaktowego zapalenia podeszew stóp brojlerów (Foot Pad Dermatitis; dalej też zwane: „FPD”). Ponadto, dodatek zeolitu i haloizytu może pozytywnie wpływać na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji odorów. Omawiany system jakości uwzględnia zatem potrzeby: 1) poprawy dochodowości rolników oraz 2) dbałości o relacje społeczne producentów drobiu z okolicznymi mieszkańcami obszarów wiejskich.

Poza samymi badaniami zastosowania kopalin w chowie kurcząt rzeźnych, dla jego popularyzacji niezbędne jest przeprowadzenie kampanii marketingowej, której efektem będzie weryfikacja zainteresowania dostawą mięsa drobiowego wyprodukowanego przy zastosowaniu omawianego systemu.

W związku z wyzwaniami, które stoją przed polskim drobiarstwem pod patronatem Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj na początku 2018 roku zaczęły się rozmowy o rozpoczęciu działań mających na celu znalezienie nowych rozwiązań, które przeniosą polskie drobiarstwo na kolejny poziom rozwoju spełniający oczekiwania zarówno konsumentów, jak i otoczenia.

Głównym celem operacji

jest wdrożenie systemu jakości pod nazwą Bezpieczna Ferma w celu uzyskania surowca rzeźnego – mięsa kurcząt brojlerów – o podwyższonej jakości przy prowadzeniu chowu i żywienia z zastosowaniem kopalin naturalnych. Planowane jest także promowanie tego systemu oraz surowca w ramach innowacyjnych działań marketingowych.

Metodyka badań

zróżnicowane aplikowanie mieszanki kopalin do różnych rodzajów ściółek stosowanych w produkcji kurcząt rzeźnych, dodanie mieszanki kopalin do paszy i wypracowanie odpowiednich proporcji, metod i czasu dawkowania, opracowanie metody odchowu z wykorzystaniem kopalin w celu uzyskania mięsa kurcząt rzeźnych o podwyższonej jakości (wytwórczej: dobrostan, zdrowotność) i fizykochemicznej uzyskiwanego mięsa (produkt o podwyższonej przydatności technologicznej) i podwyższonym statusie bezpieczeństwa (obniżona emisja zanieczyszczeń z kurnika do środowiska, ograniczenia zagrożeń mikrobiologicznych do środowiska).

Harmonogram

ETAPY 1-4

Każdy z pierwszych 4 etapów (badania cząstkowe I,II,III,IV na fermach A, B, C, D) będzie składał się z następujących elementów: przygotowanie 4 dedykowanych kurników na terenie 4 odrębnych ferm do badań, w tym: dezynsekcja z użyciem minerałów (zapylanie), dostarczenie paszy i ściółki eksperymentalnej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi składu mieszanki kopalin naturalnych podlegających badaniu i metodyką badań, dostarczenie paszy i ściółki eksperymentalnej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi składu mieszanki kopalin naturalnych podlegających badaniu i metodyką badań, po zakończeniu okresu produkcji kurczęta rzeźne zostaną poddane ubojowi i dysekcji (zgodnie z metodyką, badania będą dotyczyły właściwości fizykochemicznych mięsa, histologiczne, biotechnologiczne, hematologiczne). Doświadczenia będą odbywały się na całej powierzchni kurnika w wydzielonych strefach badawczych

ETAP 1 - UKOŃCZONY 100%
ETAP 2 - UKOŃCZONY 100%
ETAP 3 - UKOŃCZONY 100%
ETAP 4 - UKOŃCZONY 100%

ETAP 5

W ramach 5 etapu uwzględnione zostaną wyniki badań z poprzednich etapów, co pozwoli na zastosowanie najbardziej optymalnych mieszanek. Badania całościowe (określenie poziomu emisji z całego obiektu inwentarskiego) i porównanie ich wyników z kurnikiem bez zastosowania kopalin w obrębie gospodarstwa pozwolą na ocenę procesu produkcji pod względem emisji zanieczyszczeń, ekonomiki produkcji i wskaźników produkcyjnych w ujęciu gospodarstwa: wskaźniki produkcyjne w tym zużycie paszy, przyrosty – na podstawie dokumentacji z gospodarstwa oraz wydajność rzeźna, klasyfikacja tuszek, jakość podeszew stóp, zużycie ściółki, średnia liczba upadków i brakowań, zdrowotność, poziom zużycia farmakologicznych środków weterynaryjnych, emisja odorów – ocena stężenia gazów szkodliwych i tlenu wraz z ocena mikrobiologiczną powietrza i ściółki

ETAP 5 - UKOŃCZONY 100%

Spodziewane rezultaty

opracowanie i wdrożenie systemu nadzorowanej produkcji „Bezpieczna Ferma”, tj. udoskonalonej technologii dotyczącej produkcji brojlerów z wykorzystaniem najbardziej optymalnych proporcji i sposobów zastosowania mieszanki kopalin naturalnych uzyskanie udoskonalonych produktów: lepszej jakości kurczaka rzeźnego w stosunku do standardowych metod produkcji.wdrożenie nowych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów poprzez przeprowadzenie innowacyjnej kampanii marketingowej dotyczącej Bezpiecznej Fermy oraz upowszechnienie uzyskanych rezultatów poprzez różne kanały dystrybucji informacji. Efektem działań marketingowych będzie ustalenie czy konsumenci i dystrybutorzy są zainteresowani dostawą mięsa drobiowego wyprodukowanego przy zastosowaniu systemu Bezpieczna Ferma.

Wyniki projektu